Skip to content

SANGAMUM RADIO
சங்கமம் ரேடியோ

ராஜ்யத்தினுடைய இந்தச் சுவிசேஷம் பூலோகமெங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாகப் பிரசங்கிக்கப்படும், அப்போது முடிவு வரும். - மத்தேயு 24:14

SANGAMAM RADIO 24x7

LIVE

iPHONE lISTNERS

வார நிகழ்ச்சிகள் Weekly Schedule

இன்றைய வசனம்:

கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிசனமாகி: உன் சந்ததிக்கு இந்தத் தேசத்தைக் கொடுப்பேன் என்றார். அப்பொழுது அவன் தனக்குத் தரிசனமான கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டினான்.

ஆதியாகமம் 12:7

இன்றைய வேதவாசிப்பு பகுதி:
யோபு 10 மீகா 6 யாக்கோபு 2

Chat Room

Our Android & IOS APP

Android APP

SANGAMUM RADIO APP
Download Sangamum Radio APP for your Android phone & Android Tab

Android APP

TAMIL GOSPEL RADIO
Download Sangamum Radio APP for your Android phone & Android Tab

IOS APP

SANGAMUM RADIO APP
Download Sangamum Radio APP for your Iphone phone & Ipad